Petra Stefankova

Portfolios

Copyright © All rights reserved.

Animation Showreel 2024

This is my animation showreel with works produced between 2001 and 2024. You can hire me to create short animations and films for your marketing needs. Please contact me for more information.

Toto je môj animačný showreel s prácami produkovanými medzi rokmi 2001 a 2024. Môžete si ma najať na vytvorenie krátkych animácií a filmov pre vaše marketingové účely. Prosím kontaktujte ma pre viac informácií.

Animation Showreel 2024 Read More »

My Illustrations in Alan Male’s Book at Bloomsbury Publishing UK

Many of my illustrations are the basis for Professor Alan Male’s theoretical overview of the illustrator’s profession in the book Illustration: A Theoretical and Contextual Perspective. In this book, 10 of my illustrations are published on 8 pages in 4 chapters. These are newspaper and magazine illustrations, but also free and book illustrations and a series of social posters. The book is published in paperback on January 11, 2024. The book is listed in the catalogue of the British Library in London and the Library of Congress in Washington DC.

About the author: Alan Male, FRSA is an illustrator, academic and writer. For many years he directed the Illustration program at Falmouth University in the UK, gaining an international reputation for excellence. He is now a professor emeritus and a keynote speaker on the international stage. He has written and edited several books on illustration and has won numerous international awards for his work.

About the publisher: Bloomsbury Publishing is a leading independent publishing house, established in 1986, with authors who have won the Nobel, Pulitzer and Booker Prizes, and is the originating publisher and custodian of the Harry Potter series. Bloomsbury has offices in London, New York, New Delhi, Oxford and Sydney.

Google Books Preview: https://www.google.sk/books/edition/Illustration/qanOEAAAQBAJ?hl=sk&gbpv=1&dq=petra+%C5%A1tefankov%C3%A1+bloomsbury&pg=PA184&printsec=frontcover

https://www.bloomsbury.com/uk/illustration-9781350283534/

Mnohé moje ilustrácie sú základom pre teoretický náhľad na profesiu ilustrátora Profesora Alana Male v knihe Illustration: A Theoretical and Contextual Perspective. V tejto knihe je publikovaných 10 mojich ilustrácií na 8 stranách v 4 kapitolách. Sú to novinové a časopisecké ilustrácie, ale aj voľné a knižné ilustrácie a séria sociálnych plagátov. Kniha vychádza v mäkkej väzbe 11. januára 2024. Kniha je uvedená v katalógu British Library v Londýne a Library of Congress vo Washingtone DC.

O autorovi knihy: Alan Male, FRSA je ilustrátor, akademik a spisovateľ. Mnoho rokov riadil program Ilustrácie na Falmouth University vo Veľkej Británii, vďaka čomu si získal medzinárodnú povesť excelentnosti. Teraz je emeritným profesorom a hlavným rečníkom na medzinárodnej scéne. Napísal a redigoval niekoľko kníh o ilustrácii a za svoju prácu získal množstvo medzinárodných ocenení.

O vydavateľovi: Bloomsbury Publishing je popredné nezávislé vydavateľstvo založené v roku 1986 s autormi, ktorí získali Nobelovu, Pulitzerovu a Bookerovu cenu, a je pôvodným vydavateľom a správcom série Harry Potter. Bloomsbury má kancelárie v Londýne, New Yorku, New Delhi, Oxforde a Sydney.

Náhľad v Google Books: https://www.google.sk/books/edition/Illustration/qanOEAAAQBAJ?hl=sk&gbpv=1&dq=petra+%C5%A1tefankov%C3%A1+bloomsbury&pg=PA184&printsec=frontcover

https://www.bloomsbury.com/uk/illustration-9781350283534/

 

My Illustrations in Alan Male’s Book at Bloomsbury Publishing UK Read More »

My artwork at the RSA House in London!

I am delighted that The RSA (The royal society for arts, manufactures and commerce) exhibited a reproduction of my work Yellow Bubble at RSA House in the Strand in Central London. The work is located in The Steps room, where lectures and screenings take place, right next to the library and cafe, which is frequented by a large number of people. The work will be exhibited here until January 2024.
I quote from Wikipedia: RSA Fellows must demonstrate excellence in their area of practice and be recognized for their contribution. RSA members organized the Great Exhibition in London in 1851, and founded the Royal College of Music, and the Royal Academy of Art, to this day they award important awards, such as the title of RDI – Royal Designer for Industry, whose holders were e.g. Vivienne Westwood, Saul Bass, or Walter Gropius.


Mám obrovskú radosť, že Kráľovská spoločnosť umení v Londýne – RSA minulý týžden vystavila v priestoroch RSA House v lokalite Strand v centre Londýna reprodukciu môjho diela Žltá Bublina. Dielo sa nachádza v miestnosti The Steps, kde sa konajú prednášky a premietania, hneď vedľa knižnice a kaviarne, ktoré navštevuje veľký počet ľudí. Dielo tu bude vystavené až do januára 2024.
Z Wikipedie citujem: Členovia RSA musia preukázať excelentnosť vo svojej oblasti praxe a byť uznaní za svoj prínos. RSA členovia zorganizovali v roku 1851 Svetovú výstavu v Londýne, zakladali Royal College of Music a Royal Academy of Art, do dnes tu udeľujú významné ocenenia napríklad titul RDI – Kráľovský dizajnér, ktorého držiteľmi boli napr. Vivienne Westwood, Saul Bass, či Walter Gropius.

My artwork at the RSA House in London! Read More »

Aesthetica magazine feature

My work has been featured in the United Kingdom’s June/July Issue 113 of Aesthetica magazine. My profile includes several images in the online and print versions of the artist directory. The magazine is available in the stores of famous and prestigious galleries and museums such as Tate Modern in London, Centre Pompidou in Paris and other places.

A moving, curated platform of those shaping the industry today, each Directory runs concurrently in the bi-monthly magazine, including print and combined digital profiles that offer a gateway to boundary-pushing practices and innovative modes of thought.

Moja práca je publikovaná v britskom časopise Aesthetica, číslo 113, vydanie Jún/Júl 2023. Môj profil obsahuje niekoľko obrázkov v online a tlačenej verzii adresára umelcov. Časopis je k dispozícii v obchodoch slávnych a prestížnych galérií a múzeí ako Tate Modern v Londýne, Centre Pompidou v Paríži a v ďalších.

Adresár výtvarníkov časopisu Aesthetica je kurátorovaná platforma umelcov, ktorí tvarujú toto odvetie a ponúka bránu k postupom posúvajúcim hranice a inovatívnym módom myslenia.

Aesthetica magazine feature Read More »

AMERICAN ILLUSTRATION 42 CHOSEN WINNER

Rays of light American Illustration 42 Chosen Winner

I was informed by Mark Heflin, the founder of American Illustration, that I am a CHOSEN WINNER in this 42nd edition of the New York competition from about 8000 entries! My work will appear online in the ARCHIVE on the American Illustration website. The jury included art directors from Time Magazine, Vanity Fair or New York Times Magazine and others.

Mark Heflin, zakladateľ súťaže American Illustration v New Yorku, ma informoval, že som sa stala víťazkou 42. ročníku tejto prestížnej akcie spomedzi 8000 diel! Moja práca bude publikovaná online v ARCHÍVE na stránke American Illustration. V porote boli umeleckí riaditelia Time Magazine, Vanity Fair alebo New York Times Magazine a ďalší.

AMERICAN ILLUSTRATION 42 CHOSEN WINNER Read More »

Animal World in a Playful Line

Animal World in a Playful Line

My solo show of illustrations for children Animal World in A Playful Line was held between April 12 and June 9, 2023 at Piešťany Library.

Moja výstava ilustrácií pre deti Zvierací svet hravou linkou sa konala medzi 12. aprílom a 9. júnom 2023 v Piešťanskej mestskej knižnici.

Animal World in a Playful Line Read More »

Honorable Mention for Little pixies and colours!

I entered a number of film festivals with our short animated film Little pixies and colours (Farebníčkovia a farby) and I would like to share the great news. We won two Honorable Mentions in the Best Animation category at Eastern Europe Film Festival in Romania and Kino Ottawa in Canada. The short will be shown also at the Royal Society of Arts in London during the Film Night on the 6th of October 2022. Here is a link to the English version of the film on Youtube.

Prihlásila som náš krátky animák Farebníčkovia a farby (Little pixies and colours) na niekoľko filmových festivalov a mám skvelé správy. Vyhrali sme dva krát Čestné uznanie v kategórii Najlepšia Animácia na Východoeurópskom filmovom festivale v Rumunsku a na Kino Ottawa v Kanade. Film bude tiež premietaný v Kráľovskej spoločnosti umení v Londýne počas Filmovej noci, 6. októbra 2022. Tu je link na anglickú verziu filmu na Youtube.

Honorable Mention for Little pixies and colours! Read More »

The power of social graphic design

Top social graphic designs like posters, books and other products outside the realm of print wed existing technology and artistic thinking. Yet social issues need clear, understandable and unique visual communication which combines creative typography with original illustrations. For this reason, advertising agencies invite authors whose distinctive styles differentiate and raise a selected theme’s profile.

The Bienále Forma at the Slovak Union of Visual Art’s Umelka Gallery in Bratislava showcases contemporary Slovakian applied art, presenting the best examples of this artistic discipline. There are also graphic designers among the product engineers, photographers, and fashion designers.

 

In 2021, I introduced The Three I’s – Illiteracy, Inequality, Intolerance, my social poster explaining these basic concepts to a wider audience. Another series of posters sought to motivate the public to become more attentive to the disabled, blind and deaf. The initiative behind this comes from my own personal experience of disability in my family when glaucoma, an eye disease, took my father’s sight away around twenty years ago. The art gallery lets these ideas resonate in a public space, at least for a moment or two, and accelerates social thinking about such disabilities.

Visual communication is a tool that effectively conveys complex ideas. Charitable foundations likewise provide enormous space for artists and designers to contribute individually and express their extensive imaginations. That is why social design is able to create the most innovatively creative solutions for communication campaigns.

 

In England, a charity project by Havas Lynx Parky Life, an advertising agency looking to raise awareness of Parkinson’s disease, drew the attention of the Drum Rose Awards’ organiser. The agency had engaged well-known, successful illustrators to communicate a positive message on its website, as well as on posters and a series of cards. The campaign’s sophisticated use of cartoon images earned it the Best Illustration award.

 

 

Memories is a book produced by a creative team to support Maggie’s, a network of centres across England that care for people diagnosed with cancer. A total of 144 illustrators took part in drawing the pictures accompanying the stories the twelve authors wrote. The book also received a lot of publicity from Computer Arts, a digital art magazine well-known around the world.

 

Another example of the remarkable connection between illustrations and a committed topic is the anti-drug website produced by Rastamana, an organisation that offers legal advice and psychological counselling to addicts.

A major social design element is the communication of appropriately formulated information. Illustrations play an emphasising role here and they are the first thing a viewer or reader notices. The part a designer, artist or illustrator has in this context is therefore irreplaceable.

The power of social graphic design Read More »

My work in more than 170 publications worldwide

My illustrations, computer graphics and paintings have been published – books, magazines and newspapers – in more than 170 publications worldwide. My work has been published in Luerzer‘s Archive 200 Best Illustrators Worldwide 07/08 (2008, Austria); Visual Artist at Work by Michael Fleishman, Cengage (2009, USA); Vector Graphics and Illustration, A master class in digital image-making by Steven Withrow and Jack Harris, Rotovision (2008, UK); EXPOSÉ 6: The Finest Digital Art in the Known Universe, Ballistic Publishing (2008, Australia); Images 33: The Best Of British Illustration, The AOI (2009, UK); Images 31: The Best Of British Illustration, The AOI (2007, UK); Planet Alert, Revista Colectiva (2009, Kostarika); A DGPH Project: The Ark, IdN / Systems Design, (2009, Hong Kong); ILLO 2017, 3×3 Directory (2017, USA); ILLO 2018, 3×3 Directory (2018, USA); Drawn Vol.1 The Best Illustrators Worldwide (2017, Australia), Bezier Vol.1 The Best Vector Artists Worldwide (2017, Australia) and other books and magazines such as Vanity Fair, The Economist, Popular Mechanics, Future Music, HR Magazine, Dialogue Review, Computer Arts, 4Talent Magazine and newspapers such as The Guardian.

Moje ilustrácie, počítačové grafiky a maľby boli publikované vo viac ako 170 publikáciách – časopisoch, knihách a novinách po celom svete. Napríklad v knihách Luerzer‘s Archive 200 Best Illustrators Worldwide 07/08 (2008, Austria); Visual Artist at Work by Michael Fleishman, Cengage (2009, USA); Vector Graphics and Illustration, A master class in digital image-making by Steven Withrow and Jack Harris, Rotovision (2008, UK); EXPOSÉ 6: The Finest Digital Art in the Known Universe, Ballistic Publishing (2008, Australia); Images 33: The Best Of British Illustration, The AOI (2009, UK); Images 31: The Best Of British Illustration, The AOI (2007, UK); Planet Alert, Revista Colectiva (2009, Kostarika); A DGPH Project: The Ark, IdN / Systems Design, (2009, Hong Kong); ILLO 2017, 3×3 Directory (2017, USA); ILLO 2018, 3×3 Directory (2018, USA); Drawn Vol.1 The Best Illustrators Worldwide (2017, Australia), Bezier Vol.1 The Best Vector Artists Worldwide (2017, Australia) a časopisoch ako Vanity Fair, The Economist, Popular Mechanics, Future Music, HR Magazine, Dialogue Review, Computer Arts, 4Talent Magazine alebo v novinách The Guardian.

My work in more than 170 publications worldwide Read More »

Visit to the Royal Society of Arts in London

In April 2022 I visited the Royal Society of Arts in London, where I am a Life Fellow. My book ‘Don’t take my dreams from me’ is part of the Fellow’s library and I found it on display prominently by the librarian desk! I am so grateful and happy. I also had a couple of meetings with an artist, a gallerist and a film industry professional and I attended the President’s lecture that HRH Princess Royal introduced.

I have had my work published in the famous Vanity Fair magazine, which has been displayed and on sale in every magazine store (not only) in London! Andy Warhol’s iconic portrait of Queen Elizabeth II is on the cover of this issue of Vanity Fair magazine.

V apríli 2022 som navštívila Kráľovskú spoločnosť umení v Londýne, kde som doživotnou členkou. Moja kniha Neberte mi sny je súčasťou členskej knižnice a našla som ju vystavenú na významnom mieste pri knihovníčkinom pulte. Som vďačná a šťastná. Tiež som tu mala niekoľko stretnutí s umelcom, galeristkou a filmovou profesionálkou a zúčastnila som sa Prezidentskej prednášky, ktorú otvorila Princezná Anna.

Moja práca je tiež publikovaná v slávnom časopise Vanity Fair, ktorý je vystavený a predajný v každom obchode s časopismi (nielen) v Londýne. Na obálke tohto čísla časopisu Vanity Fair je ikonický portrét Kráľovny Alžbety II od Andyho Warhola.

Visit to the Royal Society of Arts in London Read More »

Shopping Cart