Social illustrated design

I created several social illustrated designs for posters about illiteracy, inequality and intolerance as well as issues of the disabled. I would like to bring these topics to your attention using aesthetics, emotion and hierarchy of typographic and visual elements.

The initiative is based on personal experience with disability in my family. My father was blind for about 20 years because of glaucoma. Despite that, he was very accomplished at work. He felt ashamed of ending up sight-impaired, did not want people to notice his disability and he tried to hide this disadvantage. I had a strong emotional connection with him. He struggled through life a lot for his inability to see. He slowly developed other senses a bit stronger such as his hearing and touching.

This collection of posters represent important themes we should not be ignorant of.

Vytvorila som niekoľko sociálnych ilustrovaných dizajnov pre plagáty o negramotnosti, nerovnosti a netolerancii ako aj o problémoch zdravotne znevýhodnených ľudí. Chcem priniesť tieto témy do vašej pozornosti s použitím estetiky, emócií a hierarchie typografických a vizuálnych elementov.

Táto iniciatíva je založená na osobnej skúsenosti so zdravotným znevýhodnením v mojej rodine. Môj otec bol nevidiaci približne 20 rokov kvôli glaukomu. Napriek tomu, bol veľmi pracovne úspešný. Cítil sa zahanbený, že stratil zrak, nechcel, aby si to ľudia všimli a pokúšal sa svoje znevýhodnenie skrývať. Mala som s ním veľmi silné emocionálne spojenie. Počas života sa pre svoju neschopnosť vidieť veľmi trápil. Postupne si vyvinul silnejšie iné zmysly ako sluch a hmat.

Táto kolekcia plagátov reprezentuje dôležité témy, ktoré by sme nemali ignorovať.

Social illustrated design Read More »